top of page
Adatkezelési Tájékoztató KONSYS Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet 13. cikke alapján, a KONSYS Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban mint Adatkezelő) által történő személyes adatkezelésekkel összefüggésben az érintettek részére az alábbi tájékoztatást adja:

1. Adatkezelő Adatai

 • Név: KONsys Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 9084 Győrság, Rákóczi Ferenc u. 73.

 • Email: korodi.judit@konsys.hu

 • Honlap: www.konsys.hu

2. Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

 • ePrivacy Irányelv (ePD): Az elektronikus kommunikáció területén az adatvédelmet szabályozza, különösen a sütik használatát és más típusú online követést.

3. Adatkezelésre vonatkozó adatok

3.1. Az Adatkezelő által végzett személyes adatkezelések

3.1.1. Ügyféladat nyilvántartás működtetése érdekében történő személyes adatkezelés

 • Az adatkezelés célja: Adatkezelő weboldalán igénybe vehető szolgáltatások (ajánlatkérés) teljesíthetőségének biztosítása, az ügyfél azonosítását lehetővé tevő szükséges adatkezelés

 • Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulása

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 • A kezelt személyes adatok felsorolása/kategóriái: név, telefonszám, email cím, cég név, login név, jelszó

 • Az adatkezeléssel érintett személyes adatok gyűjtésének forrása: közvetlenül az érintett

 • Érintettek köre: Adatkezelő természetes személy üzleti partnere vagy üzleti szerződéses jogi személy partnerének kapcsolattartója

3.1.2. Hírlevél szolgáltatás nyújtása során történő személyes adatkezelés

 • Az adatkezelés célja: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők/ügyfelek/partnerek részére tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az Adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések

 • Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulása

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 • A kezelt személyes adatok felsorolása/kategóriái: email cím

 • Az adatkezeléssel érintett személyes adatok gyűjtésének forrása: közvetlenül az érintett

 • Érintettek köre: Adatkezelő természetes személy üzleti partnere vagy üzleti szerződéses jogi személy partnerének kapcsolattartója

3.1.3. Szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

 • Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a szerződések/ajánlatkérések teljesítése érdekében az adatkezelő üzleti és szerződéses partnereivel

 • Az adatkezelés jogalapja:

  • Adatkezelő üzleti partnere vagy szerződéses jogi személy partnere esetében: a partner jogos érdeke a GDPR 6 cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján

  • Adatkezelő természetes személy szerződéses partnere esetében: szerződés/ajánlatkérés teljesítéséhez fűződő érdek a GDPR 6 cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján

 • A személyes adatok tárolásának időtartama:

  • Adatkezelő üzleti partnere esetében: az első kapcsolatfelvételt követő 5 év

  • Adatkezelő szerződéses partnere esetében: A szerződés időbeli hatálya alatt (annak megszűnéséig), a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamig, ezt követően egyéb jogszabályban rögzített tárolási idő hiányában a szerződés megszűnését követő 9 évig

 • A kezelt személyes adatok felsorolása/kategóriái: név, telefonszám, email cím, cég név

 • Az adatkezeléssel érintett személyes adatok gyűjtésének forrása: Adatkezelő részére megküldött ajánlatok, szerződések, illetve közvetlenül az érintettek

 • Érintettek köre: Adatkezelő természetes személy üzleti partnere vagy üzleti szerződéses jogi személy partnerének kapcsolattartója

3.2. Tájékoztatás az automatizált döntéshozatallal vagy profilalkotással kapcsolatban

Adatkezelő automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást nem végez.

3.3. Ha van Címzett

A „Címzett” fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

3.4. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

A kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott esetekben, illetve, ha jogszabály, jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik.

3.5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén, illetve Adatfeldolgozó által biztosított tárhelyén tárolja. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje a jogosulatlan hozzáférés és megváltoztatás ellen.

4. Az Ön, MINT ÉRINTETT jogai

4.1. Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult hozzáférni személyes adataihoz és az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • az adatok forrása, ha nem az érintettől gyűjtötték.

4.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult kérni a pontatlan személyes adatainak helyesbítését.

4.3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult kérni személyes adatainak törlését, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;

 • az érintett visszavonja hozzájárulását, és nincs más jogalap az adatkezelésre;

 • az adatkezelés célja megszűnt.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését.

4.5. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult kérni személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő megküldését, illetve azok továbbítását egy másik adatkezelő részére.

4.7. Érintetti jogok gyakorlása

Az érintettek jogaik gyakorlása érdekében az Adatkezelőhöz fordulhatnak a következő elérhetőségeken:

5. Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése jogszerűtlen:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

  • Honlap: www.naih.hu

​​

6. Adatvédelmi Szervezet és Felelősség

A KONSYS Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett az adatvédelmi előírások szigorú betartása mellett. Mivel tevékenységünk nem igényli adatvédelmi tisztviselő (DPO) kijelölését — mivel nem vagyunk közhatalmi szerv, nem kezelünk különleges adatkategóriába tartozó adatokat nagy mennyiségben, és nem végezünk személyes adatok nagy mértékű rendszeres és rendszerezett megfigyelését —, a GDPR-nak való megfelelés biztosítása a vállalat vezetőségének közvetlen felügyelete alatt történik.

7. Kapcsolatfelvétel és Jogi Megfelelőség

Amennyiben kérdése van adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, vagy az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggő jogait gyakorolni kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

8. Adatvédelmi Intézkedések és Felügyelet

Cégünk megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait megfelelően védelmezzük. Ezek az intézkedések magukban foglalják a technikai és szervezeti védelmi lépéseket, amelyek célja a személyes adatok biztonságának maximalizálása.

bottom of page